1. KONTROLNI ORGAN (Servis)

OPIS STORITEV SERVISA

Letno servisiramo in kalibriramo od 15 000 do 25 000 meril. Na kalibracijskih napravah lahko kalibriramo vodomere premera od DN 15 do DN 150 mm. Na željo naših rednih kupcev imamo vedno na zalogi servisirane in kalibrirane vodomere, tako da jih lahko na željo stranke takoj zamenjamo z že overjenimi. To predstavlja prednost kupcem, saj jim ni potrebno držati meril na zalogi in čas storitve se zmanjša samo na čas transporta.
Po prevzemu merila razstavimo v celoti, sledi čiščenje in vizualni pregled vseh sestavnih delov. Ohišja očistimo ali peskamo ter barvamo (odvisno od tipa merila), po potrebi popravimo navoje in zamenjamo vse regulirne vijake.
Po navodilih proizvajalca in oceni strokovno usposobljenih zaposlenih se vsi sestavni deli meril preverjajo in zamenjujejo z novimi.
Po ponovni sestavi so vodomeri pripravljeni za kalibriranje na preizkuševalnih napravah v laboratoriju. Po opravljenem kalibriranju se prične postopek kontrole in overitve vodomerov.
Vsa merila, ki so bila na postopku kontrole in overitve v skladu s pravilniki, označimo z overitvenimi oznakami. Tako pripravljena merila vrnemo našim strankam.

 

ZGODOVINA
Leta 1988 smo pričeli s servisiranjem in kalibriranjem vodomerov kot prvi zasebni laboratorij v bivši državi Jugoslaviji. Laboratorij se nenehno razvija in sledi vsem najnovejšim smernicam na zahtevam na področju tehnološkega razvoja in meteorološke (meroslovne) regulative.


V letu 2003 smo pridobili AKREDITACIJO s strani SA (Slovenska akreditacija), kar zagotavlja, da je laboratorij izpolnil vse potrebne pogoje in zahteve za pridobitev standarda SIST EN ISO / IEC 17020. Standard ureja tehnološko opremo in strokovno usposobljenost vseh zaposlenih.
Na podlagi pridobljene akreditacije smo 09.04.2004 pridobili od Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo IMENOVANJE ZA IZVAJANJE STROKOVNO TEHNIČNIH NALOG V OKVIRU POSTOPKOV UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI TER REDNIH IN IZREDNIH OVERITEV MERIL.

S pomočjo Akreditacije smo postali tehnično in strokovno usposobljeni za izvajanje in opravljanje kontrole. Od Urada MIRS smo prejeli naziv Imenovane osebe za postope overjanja (žigosanje) meril.  

Akreditacija se obnavlja vsako leto, na vsake štiri leta pa je potrebno akreditacijo opraviti ponovno.
Stanje veljavnosti in obnove akreditacije najdemo na straneh SLOVENSKE AKREDITACIJE pod številko K024 http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/jordan-d-o-o/

Stanje veljavnosti imenovanja lahko sledimo na straneh Urada Republike Slovenije za meroslovje http://www.mirs-info.si/Verification/index.php?Action=Bodies


Prednost predstavlja tudi dejstvo, da smo zasebni laboratorij in nismo kapitalsko ali kakorkoli drugače odvisni ali vezani na distributerje ali porabnike, kar dodatno pripomore k neodvisnosti in samostojnosti delovanja laboratorija.
Vsa merila morajo biti pred vgradnjo kalibrirana in overjena. Po predpisih je potrebno vsa merila po preteku veljavnosti overitve ponovno servisirati, kalibrirati in overiti.
Omenjeni predpisi zagotavljajo, da so merila v času veljavnosti overitve točna, kar pomeni osnovo za dejanski obračun porabljene vode, toplotne enrgije ali ostalih dobrin.
 

OVERITVE MERIL
 
 
Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.
 
V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.
 
Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06  64/08 in 27/17).
 
Naša organizacija/podjetje izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »367«, ki je določena z odločbo o imenovanju.
 
Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

 

natisni